วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

** วิธีการแผ่เมตตา


ขั้นแรก..


ขอให้ผู้ปฏิบัติปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่คั่งค้างอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด
ทิ้งไป ไม่ส่งกระแสจิตออกไปภายนอก ผ่อนคลายความฟุ้งซ่าน 
ความตึงเครียดทั้งหมดทิ้งไป... ให้เหลือแต่ดวงจิตอันบริสุทธิ์ 
ที่มีปัญญา มีความรู้สึก เห็นการเกิด-ดับอยู่ นิ่งสงบอยู่


เมื่อผู้ปฏิบัติธรรม สามารถรักษาจิตในเส้นทางมหาสติปัฏฐานสี่ 
เห็นการเกิด-ดับไปเนืองๆได้แล้ว ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมเจริญ
ขึ้นตามลำดับ จึงมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ สามารถน้อมจิตที่ฝึกดีแล้ว
แผ่กระแสเห่งความสุข ความมีเมตตาไปให้แก่เหล่าสรรพสัตว์
ทั้งหลายอันไม่มีประมาณได้


จากนั้น... น้อมจิต ระลึกถึงผลบุญกุศล คุณงามความดีทั้งหลาย
ที่ตนเองเคยอบรม บ่มบารมีธรรมมา เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาอันสูงสุด


น้อมกุศลเหล่านั้นเข้ามาไว้ในจิตของเรา ให้กระแสแห่งเมตตาธรรม
 เปี่ยมอยู่ในดวงจิต


จากจิต... แผ่เมตตาออกมาให้ทั่วร่างกาย ..ร่างกายนี้เกิดจากพ่อแม่ 
กุศลใดที่ลูกได้ทำ ขอให้พ่อและแม่ มีส่วนด้วยตลอดเวลา ..


จากรอบๆร่างกาย ก็แผ่ไปยังคนรอบข้าง .. แผ่ให้ครูบาอาจารย์ 
ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ ความดีงามให้กับเรา ...
 คนในครอบครัว ญาติสนิทมิตรที่รัก ... รอบๆสถานที่ที่เราอาศัยอยู่


จากนั้น.. แผ่ไปรอบๆจังหวัด รอบประเทศไทย ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ บูรพมหากษัตริย์ และคนไทยทั้งชาติ ... เราน้อม
ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน และบรรพบุรุษ ที่ได้รักษาผืนแผ่นดิน
ไทยนี้ไว้ ...


ค่อยๆแผ่กว้างออกไปทั่วทั้งโลกใบนี้ ไปยังเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย เจ้ากรรมนายเวร เทวดาทั้งหลายทั่งทั้งสิบทิศ ให้โลกใบนี้มีแต่กระแสแห่งเมตตาธรรม ...


แผ่ไปทั่วจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีประมาณ กว้างขวาง
 ไร้ขอบเขต แด่ดวงจิตทุกดวง สรรพสัตว์ทั้งหลาย อันไม่มีประมาณ ..
 ให้มีแต่ความสุข พ้นจากความทุกข์ ถ้าสุขอยู่แล้ว ขอให้สุขยิ่งขึ้น


เราน้อมจิตแผ่เมตตาไม่มีประมาณ .. เหมือนก้อนหินที่โยนลงไปในน้ำ คลื่นน้ำก็แผ่ขยายออกไป 
เป็นวง กว้างขึ้นๆ ... จากนั้น นิ่งสักครู่หนึ่ง 
...


ถ้าต้องการออกจากการแผ่เมตตา อย่ารีบลืมตา ให้ตั้งจิตภายในว่า
 "กลับ" แล้วจากนั้นประคองความรู้สึกที่จิตไว้ สูดลมหายใจเข้า-ออก
 2-3 ครั้งอย่างนุ่มนวล แล้วค่อยๆลืมตาขึ้น...
ที่มา thammatipo
คัดลอกมาจาก..http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=bravo-bestprices&month=21-08-2011&group=4&gblog=48
ภาพจากอินเทอร์เนต

ไม่มีความคิดเห็น: